ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Ε9

2012-11-16 01:26

Στο βιβλίο φορολογίες-περιουσιολόγιο ακινήτων της Άννας Αδάμ-Κόλλια (προηγούμενη έκδοση) αναφέρεται ότι δεν αναγράφεται σε κτίσμα το οικόπεδό του όταν συντρέχουν αθροιστικά (αποκλείοντας την περίπτωση να μην ισχύει έστω μια από αυτές) οι εξής προϋποθέσεις: α) το κτίσμα να βρίσκεται σε πολυκατοικία, β) να υπάρχει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και γ) η αξία του οικοπέδου να υπολογίζεται με το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων. Η αναγραφή δηλαδή ή όχι του οικοπέδου είναι άσχετη από την εξάντληση του συντελεστή δόμησης και εξαρτάται αποκλειστικά μόνο από το εάν συντρέχουν αθροιστικά οι τρεις παραπάνω προϋποθέσεις.
Σύμφωνα με αυτά παρακαλώ την επιβεβαίωση σας:
1) Κτίσματα επί οικοπέδου χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας αναγράφονται ανά ιδιοκτήτη σε διαφορετικές γραμμές ανά όροφο η επιφάνεια των κτισμάτων ανά κατηγορία ακινήτου, η επιφάνεια του οικοπέδου αναγράφεται στη στήλη18 στη ίδια γραμμή με κάποιο από τα κτίσματα του ισογείου, συμπληρώνεται η στήλη 20 με το ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο και η στήλη 22 με το σύνολο των κτισμάτων στο οικόπεδο.
2) Κτίσματα επί οικοπέδου με σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας όπου δεν έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης αναγράφονται ανά ιδιοκτήτη σε διαφορετικές γραμμές ανά όροφο η επιφάνεια των κτισμάτων ανά κατηγορία ακινήτου, η επιφάνεια του οικοπέδου γράφεται σε μια μόνο γραμμή στη στήλη 18, συμπληρώνεται η στήλη 20 με το συνολικό ποσοστό συνιδιοκτησίας του στο οικόπεδο και η στήλη 22 με το σύνολο των κτισμάτων στο οικόπεδο. Το δικαίωμα υψούν εφόσον είναι ορισμένο αναγράφεται σε άλλη γραμμή και στην περίπτωση αυτή δεν συμπληρώνεται η στήλη 22.
3) Κτίσματα (εκτός πολυκατοικίας και εντός αντικειμενικού προσδιορισμού) επί οικοπέδου με σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας όπου έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης αναγράφονται ανά ιδιοκτήτη ξεχωριστά σε διαφορετικές γραμμές κάθε κτίσμα που του ανήκει, η επιφάνεια του οικοπέδου και το ποσοστό συνιδιοκτησίας του οικοπέδου που αντιστοιχεί σε κάθε κτίσμα χωρίς να αναγράφεται η συνολική επιφάνεια κτισμάτων στο οικόπεδο.
Παρακαλώ και για μια διευκρίνηση στο βιβλίο που σας ανέφερα στο παράδειγμα 2 σελ. 57 γιατί στις εγγραφές με α/α 2 και 3 επαναλαμβάνεται η επιφάνεια του οικοπέδου και το ποσοστό συνιδιοκτησίας είναι 100%;

—————

Πίσω