Λογιστική - Φοροτεχνική


Λογιστική

 • Λογιστική διαχείριση και τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών:

-ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατομικές κλπ.

-Μισθοδοσίες, εργασιακά

-Ενάρξεις, συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, μετατροπές επιχειρήσεων

 

 • Σύνταξη  χρηματοοικονομικών λογιστικών καταστάσεων.

(δυνατότητα παρουσίασης τακτικών καταστάσεων, ανά μήνα,3μηνο κλπ ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη)

 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση  Λογιστικών Καταστάσεων
 • Εσωτερικός έλεγχος - επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
 • Μηχανογραφική οργάνωση επιχειρήσεων

 

 • Εγκατάσταση, παραμετροποίηση, υποστήριξη λογιστικών προγραμμάτων

 

 • Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων  εξυπηρέτησης πελατών. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 

- Απομακρυσμένη Διαχείριση Λογιστηρίου ( cloud accounting ).

            -Δυνατότητα Πληρωμής ΦΠΑ, εισφορών ΙΚΑ κλπ. μέσω τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας μας.


Φορολογία

 • Φορολογικός σχεδιασμός φυσικών και νομικών προσώπων

 

 • Δηλώσεις εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων

 

 • Δηλώσεις εισοδήματος κεφαλαίου

 

 • Βέλτιστη φορολογική διαχείριση με βάση την ισχύουσα νομοθεσία

 

 • Συνεχής ενημέρωση και προγραμματισμός φορολογικών υποχρεώσεων

 

 • Συμβουλές- ενημέρωση σχετικά με θέματα εμπορικής, φορολογικής, εργατικής νομοθεσίας

 

 • Εκπροσώπηση ενώπιων των φορολογικών αρχών

 

 • Υποστήριξη φορολογικών ελέγχων

 

 

 • Τα βιβλία των πελατών μας τηρούνται σύμφωνα με την      ισχύουσα νομοθεσία.
 • Οι πελάτες μας ενημερώνονται εγκαίρως για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
 • Ενημερώνουμε συνεχώς τους πελάτες μας για τις φορολογικές αλλαγές.